Λίγα λόγια για εμάς

Η ιστορία της επιχείρησης «ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ»  ξεκινά αρκετά χρόνια πίσω, το 1948 στην μεταπολεμική Αθήνα. Τότε, ο Νικόλαος Δεμένεγας ιδρύει την επιχείρησή του, ένα μικρό σιδεράδικο. Χάρη στην ποιότητα κατασκευής αλλά και τις αμετάκλητες αρχές του –συνέπεια λόγων/πράξεων-  εξελίχθηκε σε μία από τις καλύτερες επιχειρήσεις στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών.
Η επιχείρηση προοδεύει και αποκτά ιδιόκτητες εγκαταστάσεις το 1973. Εμπλουτίζει τις επιλογές των πελατών της με την προσθήκη του νέου –για την εποχή- υλικού, το αλουμίνιο. ΄Ετσι από το 1978, η εταιρεία «ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ», πέραν των μεταλλικών κατασκευών, παράγει πόρτες, παράθυρα και υαλοπετάσματα από αλουμίνιο.

Ενας δεύτερος κύκλος ξεκινά για την επιχείρηση, με την είσοδο του υιού Ιωάννη Δεμένεγα, δίνοντας έτσι νέα δυναμική. Με την πολύχρονη εμπειρία δίπλα στον πατέρα τουκαι τις ίδιες βασικές αρχές της επιχείρησης, εκσυγχρονίζει τον εξοπλισμό, εντάσσει νέες τεχνικές στην παραγωγή προϊόντων αλουμινίου, διατηρώντας την με τον τρόπο αυτό πάντα επίκαιρη και αξιόπιστη. Χωρίς να παραμελήσει την κληρονομιά της επιχείρησης, που είναι η τέχνη της μεταλλικής κατασκευής, σε εποχές απόλυτης βιομηχανοποίησης, η εταιρεία προσφέρει μεταλλικές κατασκευές που από πολλούς καλλιτέχνες χαρακτηρίζονται «έργα τέχνης». Στα χρόνια που ακολουθούν, ο συνδυασμός όλων των παραπάνω κάνει την εταιρεία να συνεργάζεται με σπουδαίους μηχανικούς και αρχιτέκτονες, συνεχίζοντας να παράγει ξεχωριστά έργα.

Η εταιρεία «ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ» μπαίνει στον τρίτο της κύκλο το 2013,  με την συμμετοχή των αδερφών Νίκο και Σταύρο Δεμένεγα, οι οποίοι έχοντας την αίσθηση της ευθύνης της «ιστορίας» της επιχείρησης, οραματίζονται ..

 

Όραμα μας μέσω της Εκπαίδευσης η ποιότητα,η αξιοπιστία και η αντοχή στο χρόνο.

Συγχρονισμένοι με την εποχή μας όπου η πληροφορία και η τεχνολογία εξελίσονται διαρκώς μόνη οδός για τη διατήρηση σε υψηλά στάνταρ των προιόντων μας είναι η εκπαίδευση. Αυτό το επιτυγχάνουμε σε ότι σχετικό με το αντικείμενο μας σεμινάριο διεξάγεται, αλλά και την ενημέρωση μας για τις νέες τεχνολογίες που φέρνουν στην αγορά οι καλύτεροι προμηθευτές του χώρου μας.Όραμα μας είναι μέσω διαρκούς εξέλιξης των γνώσεων μας στα προιόντα αλουμινίου (πόρτες-παράθυρα-μεταλλικές κατασκευές) να ανεβάσουμε συνεχώς το επίπεδο με σκοπό τη διατήρηση ενός ευχαριστημένου για την επιλογή του πελατολογίου.

Τολμώντας λοιπόν το 2010 η εταιρεία επένδυσε σε νέο μηχανολογίκο εξοπλισμό, έλεγχο κοπής και κατεργασίας μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, πρόγραμμα διαχείρισης παραγωγής και διαχείρισης γραφείου.Όλα αυτά διασφαλίζουν την αξιοπιστία του προιόντος τόσο για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής όσο και μηδενική αστοχία στην κοπή και συναρμολόγηση, τη δυνατότητα παραγωγής όλης της γκάμας προιόντων αλουμινίου (πορτών-παραθύρων-πετασμάτων).Το ίδιο απαιτητικοί είμαστε στην επεξεργασία χρώματος (πιστοποιημένα βαφεία για την διαδικασία βαφής προφίλ αλουμινίου), στη προμήθεια μηχανισμών, ελαστικών και υαλοπινάκων. Έχοντας λοιπόν τα καλύτερα υλικά επιλέγουμε μαζί σας και σας παραδίδουμε ένα προιόν κατασκευασμένο, συναρμολογημένο και τοποθετημένο στο χώρο σας από τεχνίτες που εφαρμόζουν πιστά τις διαδικασίες παραγωγής από την παραγγελία των υλικών εώς την τοποθέτηση του προιόντος, με αποτέλεσμα προιόν ποιότητας, αντοχής στο χρόνο και υψηλής αισθητικής.

About us

The story of “DEMENEGAS” Company starts to unfold many years ago, in 1948, in post-war Athens. It was at that time when Nikolaos Demenegas established his business, a small forge. Thanks to the construction quality and his irreversible principles – consistency of words and actions – the forge developed into one of the best businesses in the field of metal constructions.
The second cycle in the history of the business began when the founder’s son, Ioannis Demenegas, joined the company, giving it a new momentum. Having gained experience for many years beside his father and following the same basic principles of the company, he modernizes the equipment and introduces new techniques to the production of aluminium products, keeping thus the company always up-to-date and trustworthy. Without neglecting the legacy of the company, which is the art of metal constructions, the company offers metal constructions that have been characterized as “works of art” by many artists in times of absolute industrialization. In the years that follow, the combination of all the aforementioned elements leads the company to cooperations with great engineers and architects, enabling it to continue producing exquisite works.

“DEMENEGAS” company enters its third cycle in 2013, with the participation of brothers Nikos and Stavros Demenegas, who, apart from the sense of responsibility arising from respect to the history of the business, have a vision…

Our vision is to provide qualitative, reliable and durable products using our high-level training.

In order to keep up with the rapid developments in information and technology of our age, the only way to maintain the high standards of our products is training. This we do by participating in every seminar relevant to our field, as well as by staying informed on the new technologies brought to the market by the best suppliers in our field.

Our vision is to constantly develop our knowledge on aluminium products (doors-windows-metal constructions) and constantly set higher limits in order to keep our clients satisfied with their choices.

Thus, in 2010, the company invested in new mechanical equipment, computer-aided cutting and processing monitoring, a production management program and an office management program. All the aforementioned ensure the reliability of the product for a longer lifespan as well as zero failure in cutting and assembly, as well as the ability to produce the entire range of aluminium products (doors, windows, sheets). We are equally demanding in the processing of the colors (certified paint shops handle the process of painting aluminium profiles), in the supply of mechanisms, rubber and sheet glasses. With the best possible materials available, we choose with you and deliver to you a product that is constructed, assembled and installed at your place by technicians that strictly observe the production processes from the order of the materials to the installation of the product, resulting in a product that is characterized by quality, durability and top aesthetics.

à propos de nous

L’histoire de la société “DEMENEGAS” débute il y a de cela un certain nombre d’années, en 1948, dans l’Athènes de l’après-guerre. À cette époque, Nikola- os Demenegas fonde sa propre entreprise, une pe- tite forge. Grâce à la qualité de ses fabrications, ainsi qu’à ses principes irrévocables – conséquence entre les paroles et les actes – celle-ci se développe en l’une des meilleures entreprises dans le domaine des constructions métalliques.
Un second cycle s’annonce pour l’entreprise, avec l’arrivée du ls Ioannis Demenegas, qui apporte une nouvelle dynamique à la société. Fort d’une solide expérience acquise aux côtés de son père, et des mêmes valeurs d’entreprise, il modernise l’équipement, incorpore de nouvelles techniques dans la fabrication des produits en aluminium, per- mettant ainsi à la société de demeurer à la pointe de la modernité et de la abilité. Sans renier l’héritage de l’entreprise, qui est la technique de la construc- tion métallique, à une époque de grande industriali- sation, la société o re des constructions métalliques considérées par beaucoup comme de véritables chefs d’œuvre. Les années suivantes, la combinaison de tous ces paramètres permet à l’entreprise de col- laborer avec d’importants ingénieurs et architectes, pour la création d’ouvrages uniques.

La société “DEMENEGAS” démarre son troisième cycle en 2013, avec l’entrée en scène des frères Nikos et Stavros Demenegas, qui, conscients de l’historique de l’entreprise et de la responsabilité qui leur incombe, y apportent leur propre vision..

Notre vision, à travers la formation et la qualité, la abilité et la résistance au temps.

Pleinement intégrés dans une époque où l’information et la technologie évoluent constamment, la seule voie permettant de conserver nos produits au niveau des standards les plus élevés est la formation. Cet objectif est atteint grâce à l’organisation de sémi- naires, ainsi qu’à notre souci de nous tenir informés des nouvelles technologies apportées par les meil- leurs fournisseurs de notre branche. Notre vision est, à travers le développement continu de nos connaissances autour des produits en alumin- ium (portes – fenêtres – constructions métalliques), d’accéder à un niveau sans cesse amélioré a n de toujours répondre aux souhaits de notre clientèle.

Ainsi, en 2010, l’entreprise a investi dans un nouvel équipement mécanique et en même temps dans un nouvel système de la production automatique et de gestion de bureau. Ces nouveaux équipements assurent aujourd’hui la abilité de nos produits, tant au niveau de leur du- rée de vie, que de l’absence totale d’erreur de coupe ou d’assemblage, la possibilité de produire toute une gamme de produits en aluminium (portes, fenêtres, murs rideaux). Nous sommes tout aussi exigeants concernant le traitement des couleurs (teinturiers certi és pour la teinture des pro ls aluminium), la fourniture des mé- canismes, joints et vitres.

Dotés ainsi des meilleurs matériaux, nous choisissons avec vous et vous four- nissons un produit fabriqué, assemblé et posé chez vous par des techniciens qui appliquent dèlement les procédures de production, depuis la commande jusqu’au choix des matériaux et à l’installation du produit, pour des produits de qualité, résistants au temps et dotés d’une grande qualité esthétique.

[:el _i=”0″ _address=”6.0.0.0″ /][:en _i=”1″ _address=”6.0.0.1″ /][:fr _i=”2″ _address=”6.0.0.2″ /][: _i=”3″ _address=”6.0.0.3″ /]
Καλέστε μας